Nie masz jeszcze konta?

lub

Zarejestruj się

Godziny otwarcia obiektów w Twojej okolicy

Godziny otwarcia obiektów w Twojej okolicy - czynneoddo.pl

Zaloguj | Zarejestruj się


Regulamin

Spis treści

§ 1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego „Czynneoddo” działającego pod adresem elektronicznym www.czynneoddo.pl.
 2. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:
  • a) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),
  • b) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104),
  • c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 15 poz. 93 z późn. zm.),
  • d) ustawa z dnia 24 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24 poz. 83 z późn.zm.)

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

 1. Usługodawca – Arbex Services z siedzibą we Wrocławiu (50 – 020), przy ul. Piłsudskiego 74 lok. 320, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocław pod numerem ewidencyjnym: 189066, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 885-15-66-059, REGON: 020456894, właściciel oraz administrator serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.czynneoddo.pl.
 2. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, bez jednoczesnej obecności Stron.
 3. Strony – podmioty zawierające Umowę o świadczenie Usług.
 4. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą poprzez dokonanie Rejestracji.
 5. Umowa najmu – umowa najmu zawierana między Wynajmującym a Najemcą za pośrednictwem Serwisu.
 6. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.wynajmownia.pl, będący własnością Usługodawcy, służący do zamieszczania ofert najmu.
 7. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna, która zgodnie z przepisami prawa posiada zdolność do czynności prawnych i która dokonała procesu rejestracji w Serwisie.
 8. Osoba prywatna – osoba fizyczna zawierająca za pośrednictwem Serwisu umowę najmu w celu nie związanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna, zawierająca za pośrednictwem Serwisu umowę najmu w celu związanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Wynajmujący - Użytkownik oferujący wynajęcie przedmiotu najmu za wynagrodzeniem.
 11. Najemca – Użytkownik dokonujący rezerwacji przedmiotu najmu.
 12. Ogłoszenie – oferta zamieszczona w Serwisie przez Wynajmującego, której celem jest oddanie w najem przedmiotu najmu.
 13. Przedmiot najmu – rzecz ruchoma lub nieruchomość w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, której dotyczy Ogłoszenie.
 14. Zakazane przedmioty najmu – przedmioty najmu, których umieszczenie w Serwisie jest zabronione; wykaz Zakazanych Przedmiotów najmu stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i stanowi jego integralną część.
 15. Zakazane treści – treści, których zamieszczenie w Serwisie jest zabronione; w szczególności są to treści wzbudzające rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, narodowościowych, religijnych, promujące lub sprzyjające przestępczym działaniom, naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich, obraźliwe, wulgarne lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 16. Rejestracja – proces założenia Konta polegający na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie danych, w tym Danych osobowych.
 17. Konto – utworzone podczas Rejestracji konto Użytkownika, które po dokonaniu aktywacji umożliwia korzystanie z Serwisu.
 18. Rezerwacja – deklaracja Najemcy dotycząca wypożyczenia danego przedmiotu na czas określony, za opłatą ustanowioną przez Wynajmującego.
 19. Pauza – przedział czasowy określony przez Wynajmującego w czasie obowiązywania Ogłoszenia, w którym przedmiot najmu jest niedostępny dla Najemców.
 20. Dane osobowe – zbiór danych o charakterze osobowym podanych podczas Rejestracji lub w okresie późniejszym, przetwarzanych w celu korzystania z Serwisu.

§ 3 Ogólne warunki

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
 2. Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 3. Poprzez dokonanie Rejestracji Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkich jego Załączników, stanowiących jego integralną część.
 4. Użytkownik oświadcza, że poprzez Rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla korzystania z Serwisu.

§ 4 Zawarcie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik dokonuje Rejestracji.
 2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
 3. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym www.wynajmownia.pl .
 4. Dla założenia Konta dla Osoby prywatnej wymaga się podania następujących danych:
  1. a) Login oraz hasło,
  2. b) Imię i nazwisko,
  3. c) Adres e-mail,
  4. d) Dane adresowe: województwo, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu oraz numer mieszkania,
  5. e) Numer telefonu.
 5. Dla założenia Konta dla Firmy, poza danymi wymienionymi w ust. 4 powyżej wymaga się podania:
  1. a) formy działalności (działalność gospodarcza jednoosobowa, fundacja, spółka akcyjna, spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka z o.o., stowarzyszenie rejestrowe, inna),
  2. b) Nazwa Firmy,
  3. c) Nr REGON, NIP, KRS (nie dotyczy działalności gospodarczej jednoosobowej),
  4. d) Imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji,
  5. e) Telefon firmowy,
  6. f) Nr fax.
 6. Wypełnienie pól zawierających wyżej wymienione dane jest obowiązkowe i niezbędne dla prawidłowego korzystania z Serwisu.
 7. Podanie danych w procesie Rejestracji jest dobrowolne.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż login, kod pocztowy, miasto oraz nazwa ulicy są widoczne dla wszystkich osób przeglądających oferty zamieszczone w Serwisie, w tym również osób nie posiadających Konta, a w przypadku Użytkownika posiadającego konto Firma dodatkowo będzie widoczny numer nieruchomości.
 9. Do jednego Konta może być przypisany tylko jeden adres e-mail.
 10. Użytkownik może posiadać kilka Kont, bez względu na ich charakter (Konto dla osoby prywatnej lub Konto dla Firmy).
 11. Login podany w procesie Rejestracji jest stały i nie ulega zmianie.
 12. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych przez siebie Danych osobowych podczas Rejestracji, jak i w późniejszym okresie korzystania z Serwisu.
 13. Na Użytkowniku spoczywa obowiązek uaktualniania Danych osobowych w przypadku ich zmiany, w szczególności danych adresowych oraz nr telefonu. Zmiana Danych osobowych nie jest możliwa w czasie obowiązywania zawartej za pośrednictwem Serwisu umowy najmu.
 14. Hasło podane w procesie Rejestracji jest poufne. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim hasła dostępu do Konta. Nie dotyczy to jednak Konta dla firmy, w ramach którego dostęp do Konta mogą mieć inne osoby niż dokonująca Rejestracji pod warunkiem, iż działają w ramach struktury organizacyjnej tego samego przedsiębiorstwa będącego właścicielem Konta.
 15. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje link aktywacyjny na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Korzystanie z Konta jest możliwe jedynie po aktywacji Konta poprzez otworzenie linku.
 16. Niedokonanie przez Użytkownika aktywacji Konta w terminie 30 dni od daty Rejestracji skutkuje usunięciem Konta przez Usługodawcę oraz wszystkich danych przesłanych w procesie Rejestracji.
 17. Z chwilą otworzenia linku aktywacyjnego zostaje zawarta Umowa pomiędzy Usługodawcą oraz Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu.
 18. Każdy Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyn. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik składa drogą elektroniczną.

§ 5 Korzystanie z Konta

 1. Użytkownik może za pośrednictwem Konta dokonywać w szczególności:
  • a) publikacji Ogłoszeń ofert najmu, w tym fotografii przedmiotów najmu,
  • b) umieszczania swojego wizerunku, oznaczenia graficznego swojego przedsiębiorstwa,
  • c) zawierania Umów najmu,
  • d) przesyłania wiadomości tekstowych innym Użytkownikom,
  • e) dokonywania ocen oraz komentarzy po dokonaniu transakcji za pośrednictwem Serwisu.
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom uzyskanie statusu Sprawdzonego Użytkownika. Szczegółowe warunki uzyskania statusu Sprawdzonego Użytkownika regulują odrębne Warunki uzyskania statusu Sprawdzonego Użytkownika stanowiące osobny załącznik niniejszego Regulaminu.
 3. Każde nowo utworzone Konto podlega wstępnej weryfikacji przez Usługodawcę. W przypadku podejrzenia, iż dane przesłane w procesie Rejestracji są nieprawdziwe, obrażają dobre obyczaje lub są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, Usługodawca ma prawo dokonać blokady Konta. Informację o blokadzie Konta Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną na podany w Rejestracji adres e-mail. Brak wyjaśnień ze strony Użytkownika w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia przez Usługodawcę może skutkować usunięciem Konta.
 4. W przypadku usunięcia Konta z powodów określonych w ust. 3, Użytkownik może złożyć reklamację w sposób określony w § 10. W przypadku usunięcia Konta z przyczyn określonych w ust. 5, Użytkownik otrzymuje informację o usunięciu Konta na podany podczas Rejestracji adres e-mail.
 5. Z uwzględnieniem postanowień ust. 3, 4, 5, 6 Usługodawcy przysługuje prawo usunięcia Konta w szczególności w przypadku:
  • a) zamieszczania za pośrednictwem Konta Ogłoszeń dotyczących przedmiotów znajdujących się na liście Zakazanych Przedmiotów Najmu,
  • b) rażącego oraz uporczywego naruszania postanowień Regulaminu,
  • c) rażącej sprzeczności pomiędzy warunkami zamieszczonymi w Ogłoszeniach, a obowiązującymi z przepisami prawa,
  • d) zawierania w Ogłoszeniach, wiadomościach czy też komentarzach Treści zakazanych,
  • e) niewywiązania się z 3 (trzech) zawartych umów za pośrednictwem Serwisu.

§ 6 Prawo własności intelektualnej

 1. Użytkownik oświadcza, iż poprzez zamieszczenie swojego wizerunku w Serwisie, wyraża nieodpłatą zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik oświadcza, iż zgoda udzielona w ust. 1, obejmuje wykorzystanie jego wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych i bez konieczności ich zatwierdzania, polegające na zamieszczeniu plików graficznych w sieci Internet w celach związanych z działalnością Usługodawcy.
 3. Wynajmujący oświadcza, iż treść publikowanych przez niego Ogłoszeń nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów prawa. W szczególności Wynajmujący oświadcza, że wszelkie publikowane przez niego za pośrednictwem Serwisu treści, takie jak fotografie przedmiotu najmu, znaki graficzne przedsiębiorstwa, nie naruszają przepisów ustawy z dnia 24 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r., Nr 49, poz. 508).

§ 7 Warunki publikacji Ogłoszeń

 1. Publikacja Ogłoszeń w Serwisie może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz jego Załącznikach.
 2. Usługodawca nie jest stroną Umów najmu zawieranych za pośrednictwem Serwisu i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za finalizację transakcji.
 3. Użytkownik ma prawo do publikacji nieograniczonej liczby Ogłoszeń oraz zawierania za pośrednictwem Serwisu umów najmu w charakterze Najemcy.
 4. Ogłoszenie zamieszczone w Serwisie powinno być sporządzone kompletnie oraz rzetelnie i nie może wprowadzać w błąd.
 5. Wynajmujący oświadcza, iż przysługuje mu prawo dysponowania przedmiotem najmu, w szczególności oddania go w najem, przyjęcia wynagrodzenia najmu oraz że przedmiot najmu nie znajduje się w wykazie Zakazanych Przedmiotów najmu.
 6. Poprzez dodanie Ogłoszenia Wynajmujący wyraża zgodę na jego publikację również w celach promocyjnych Serwisu.
 7. Wynajmujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść Ogłoszeń, w szczególności ich zgodność z przepisami prawa, niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 8. W celu publikacji Ogłoszenia Wynajmujący zobowiązany jest wypełnić formularz Ogłoszenia, zawierający szczegółowy opis przedmiotu najmu. Opis przedmiotu najmu zawiera w szczególności:
  • a) nazwę oferty,
  • b) określenie kategorii poprzez wybranie jej ze zbioru kategorii (dom/ogród/firma/pojazdy etc.),
  • c) skrócony opis oraz pełny opis oferty,
  • d) cenę z podaniem jednostki czasu, jakiej dotyczy,
  • e) wysokość kaucji,
  • f) wybór preferowanej formy płatności (gotówka/karta/przelew bankowy),
  • g) informacje dodatkowe (koszty dostawy, montażu, wysyłki, długość okresu wypowiedzenia nie wywołującego dla wypowiadającego negatywnych konsekwencji prawnych, okres ważności oferty, fotografie przedmiotu najmu).
 9. W Opisie oferty Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych i numerów telefonów. Powyższe dane powinny być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach formularza Ogłoszenia. Usługodawca zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały powyższe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.
 10. Wynajmujący może również zamieścić w swoim Ogłoszeniu dodatkową dokumentację, w szczególności wewnętrzne regulaminy, wzory oraz warunki umów. Poprzez ich publikację Wynajmujący oświadcza, iż ponosi pełną odpowiedzialność za ich treść, w szczególności że nie będą one sprzeczne z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Serwis może zawierać przykładowe wzorce umów najmu, którymi może posługiwać się Użytkownik. Wzorce te mają jedynie charakter przykładowy, rekomendacyjny a Użytkownik posługuje się nimi na własną odpowiedzialność.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność dokumentacji, o której mowa w ust. 9 oraz 10 powyżej.
 13. Serwis nie pośredniczy w płatnościach pomiędzy Użytkownikami.
 14. Ogłoszenie zostaje weryfikowane niezwłocznie po przesłaniu Usługodawcy wypełnionego formularza Ogłoszenia. W razie braku zastrzeżeń Ogłoszenie zostaje opublikowane w Serwisie. W razie naruszenia warunków publikacji Ogłoszenia odmawia się jego opublikowania.
 15. Czas publikacji Ogłoszenia jest oznaczony i wynosi od 1 (jednego) do 12 (dwunastu) miesięcy. Wynajmującemu przysługuje prawo usunięcia Ogłoszenia przed czasem.
 16. Wynajmujący ma prawo wyznaczenia Pauzy w okresie, na jaki zostało opublikowane Ogłoszenie. Informacja o Pauzie wymaga podania przyczyny niedostępności przedmiotu najmu.
 17. Po dokonaniu publikacji Wynajmujący otrzymuje informację na podany w procesie Rejestracji adres e-mail oraz jego skrzynkę odbiorczą w Serwisie o fakcie dokonania publikacji, zawierającą link z odsyłający bezpośrednio do Ogłoszenia oraz jego szczegóły.

§ 8 Zawarcie Umowy najmu

 1. W celu zawarcia Umowy najmu Najemca dokonuje wyboru oferty poprzez wypełnienie formularza najmu i dokonanie rezerwacji.
 2. W formularzu najmu Najemca obowiązany jest:
  • a) wybrać interesującą go lokalizację przedmiotu najmu, jeśli Wynajmujący zamieści ich kilka w Ogłoszeniu,
  • b) wskazać w kalendarzu elektronicznym datę rezerwacji, ze wskazaniem czasu trwania Umowy najmu,
  • c) po wyborze szczegółów transakcji (w tym opcji dodatkowych: wybrania lokalizacji dostawy/odbioru) kliknąć ikonę „rezerwuj”.
 3. Po wybraniu opcji „rezerwuj” Najemca zobowiązany jest do potwierdzenia chęci zawarcia Umowy najmu poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko, które ukaże się bezpośrednio po zatwierdzeniu przez Najemcę formularza najmu. W tym momencie Najemca dokonuje Rezerwacji.
 4. Najemca niezwłocznie po dokonaniu Rezerwacji otrzymuje informację na podany w trakcie Rejestracji adres e-mail oraz jego skrzynkę odbiorczą w Serwisie o dokonaniu Rezerwacji, zawierający link z odsyłający bezpośrednio do Ogłoszenia oraz szczegóły Rezerwacji.
 5. Z chwilą dokonania Rezerwacji Wynajmujący oraz Najemca zawierają Umowę najmu.
 6. Poprzez zawarcie Umowy najmu Wynajmujący zobowiązuje się w szczególności do:
  • a) wydania Najemcy przedmiotu najmu w określonym w Umowie najmu terminie, miejscu oraz kwocie,
  • b) w przypadku wybrania przez Najemcę opcji „dostawa” – dostarczenia przedmiotu najmu pod wskazany przez Najemcę adres,
  • c) odbioru przedmiotu najmu po zakończeniu trwania Umowy najmu.
 7. Poprzez zawarcie Umowy najmu Najemca zobowiązuje się w szczególności do:
  • a) odbioru przedmiotu najmu w określonym w Umowie najmu terminie oraz miejscu,
  • b) zapłaty wynagrodzenia Wynajmującemu w wysokości oraz formie płatności określonej w Umowie najmu,
  • c) w przypadku wybrania przez Najemcę opcji „dostawa” – pokrycia kosztów dostawy, o ile strony Umowy najmu nie umówiły się inaczej,
  • d) zwrotu przedmiotu najmu Wynajmującemu w miejscu oraz terminie określonym w Umowie najmu.
 8. Po sfinalizowaniu transakcji Wynajmujący oraz Najemca mogą wystawić komentarze, w których opiszą przebieg transakcji.
 9. Komentarze, o których mowa w ust. 8, nie mogą naruszać przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz obrażać dobrych obyczajów. W szczególności komentarze nie mogą stanowić Zakazanych treści.
 10. Komentarze powinny w sposób rzeczywisty oddawać przebieg transakcji oraz nie mogą zawierać treści niezwiązanych z transakcją (informacje handlowe, reklamy).
 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść publikowanych przez siebie komentarzy.
 12. Usługodawca ma prawo usunięcia komentarza w razie stwierdzenia niezgodności treści komentarzy z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa. Do usunięcia komentarza nie wymaga się zgody Użytkowników.

§ 9 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności związanych z awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera lub innego urządzenia, za pomocą którego Użytkownik łączy się z siecią Internetową, w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu, poczty elektronicznej, przejęcia hasła do Konta przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów informatycznych Użytkownika.
 3. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za stan techniczny przedmiotów najmu, ich przydatność, zgodność z opisem w Ogłoszeniu, wady fizyczne oraz prawne.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji, w szczególności w przypadku wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, uniemożliwiających mu korzystanie z Konta.
 2. Użytkownik składa reklamację poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.wynajmownia.pl, podając swój login oraz szczegółowy opis przyczyny reklamacji.
 3. W razie wystąpienia niejasności w opisie reklamacji, niekompletności zawartych w nim danych uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o uszczegółowienie treści reklamacji.
 4. Użytkownik powinien uszczegółowić treść reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od wezwania przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od chwili uzyskania kompletnego opisu reklamacji.
 6. Reklamacje niekompletne, niejasne oraz nieuzupełnione przez Użytkownika w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie zostaną uwzględnione.
 7. O rozstrzygnięciu w sprawie złożonej reklamacji Usługodawca informuje Użytkownika drogą elektroniczną na podany w procesie Rejestracji adres e-mail oraz skrzynkę pocztową działającą w ramach Konta.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.wynajmownia.pl.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się w pierwszej kolejności załatwić drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 4. Polityka Prywatności oraz wykaz Zakazanych przedmiotów najmu stanowią integralną część Regulaminu.